JudoInside - Video - Yuki YOKOSAWA (JPN) - Rosalba FORCINITI (ITA) @ Jigoro Kano Cup Tokyo 2007
Home
Judo videos
Yuki YOKOSAWA (JPN) - Rosalba FORCINITI (ITA) @ Jigoro Kano Cup Tokyo 2007
Jigoro Kano Cup Tokyo 2007
7 Dec 2007