JudoInside - Video - Maryna CHERNIAK (UKR) - Shira RISHONY (ISR) @ U48 Final - Grand Prix Tel Aviv 2019
Home
Judo videos
Maryna CHERNIAK (UKR) - Shira RISHONY (ISR) @ U48 Final - Grand Prix Tel Aviv 2019
Maryna Cherniak (UKR) - Shira Rishony (ISR)
24 Jan 2019
© International Judo Federation