JudoInside - Video - Shira RISHONY (ISR) - Maryna CHERNIAK (UKR) @ U48 - World Championships Baku 2018
Home
Judo videos
Shira RISHONY (ISR) - Maryna CHERNIAK (UKR) @ U48 - World Championships Baku 2018
Shira Rishony (ISR) - Maryna Cherniak (UKR)
20 Sep 2018
© International Judo Federation