JudoInside - Video - Darya KANTSAVAYA (BLR) - Chloe DOLLIN (FRA) @ U78 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Darya KANTSAVAYA (BLR) - Chloe DOLLIN (FRA) @ U78 - World U21 Championships Zagreb 2017
Darya Kantsavaya (BLR) - Chloe Dollin (FRA)
21 Oct 2017