JudoInside - Video - Ketelyn NASCIMENTO (BRA) - Giovanna FUSCO (ITA) @ U57 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Ketelyn NASCIMENTO (BRA) - Giovanna FUSCO (ITA) @ U57 - World U21 Championships Zagreb 2017
Ketelyn Nascimento (BRA) - Giovanna Fusco (ITA)
18 Oct 2017
© International Judo Federation