JudoInside - Video - Maryna CHERNIAK (UKR) - Shira RISHONY (ISR) @ U48 - World Championships Budapest 2017
Home
Judo videos
Maryna CHERNIAK (UKR) - Shira RISHONY (ISR) @ U48 - World Championships Budapest 2017
Maryna Cherniak (UKR) - Shira Rishony (ISR)
28 Aug 2017
© International Judo Federation