JudoInside - Video - Anastasiya DMITRIEVA (RUS) - Yahima RAMIREZ (POR) @ U78 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Home
Judo videos
Anastasiya DMITRIEVA (RUS) - Yahima RAMIREZ (POR) @ U78 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Anastasiya Dmitrieva (RUS) - Yahima Ramirez (POR)
20 May 2017
© International Judo Federation