JudoInside - Video - Yakub SHAMILOV (RUS) - Abilkaiyr MAULENIN (KAZ) @ U66 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Home
Judo videos
Yakub SHAMILOV (RUS) - Abilkaiyr MAULENIN (KAZ) @ U66 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Yakub Shamilov (RUS) - Abilkaiyr Maulenin (KAZ)
20 May 2017
© International Judo Federation