JudoInside - Video - Shuk Ki TSUI (HKG) - Zarina BABINYAN (RUS) @ U52 - Grand Slam Tokyo 2016
Home
Judo videos
Shuk Ki TSUI (HKG) - Zarina BABINYAN (RUS) @ U52 - Grand Slam Tokyo 2016
Shuk Ki Tsui (HKG) - Zarina Babinyan (RUS)
2 Dec 2016
© International Judo Federation