JudoInside - Video - Yoshie UENO (JPN) - Ja-Young KONG (KOR) @ U63 - Grand Slam Tokyo 2009
Home
Judo videos
Yoshie UENO (JPN) - Ja-Young KONG (KOR) @ U63 - Grand Slam Tokyo 2009
Yoshie Ueno (JPN) - Ja-Young Kong (KOR)
11 Dec 2009