JudoInside - Video - Katsiaryna NAKHAYENKA (BLR) - Sol Mi KIM (PRK) @ World Championships Chelyabinsk 2014
Home
Judo videos
Katsiaryna NAKHAYENKA (BLR) - Sol Mi KIM (PRK) @ World Championships Chelyabinsk 2014
Katsiaryna Nakhayenka (BLR) - Sol Mi Kim (PRK)
25 Aug 2014
© International Judo Federation